Visualizzazioni totali

Translate

Cerca nel blog

against 2628342 Neturei Karta

 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  vastaan​​: 2628342: Neturei Karta, ortodoksijuutalaiset fake: mutta totta ortodoksinen fariseukset Illuminati: palvojia Talmudin saatanallinen, ja, pöllö Baal: Undercover! Vastaan​​, Toora juutalaisuus, vastaan​​, kaikki Raamatun profetiat! kuinka suuri: on: pankkitilit, nämä kaverit, koska heillä ei ole: kiinnostusta palata Palestiinaan? Olen juutalainen Messias lorenzojhwh! Israelin kuningas! Olen Guardians: Israelin. kuolemaan. KOSKA: nämä rikolliset, he eivät puhu, KOSKAAN, pankki rahanlyöntimaksuja: IMF: 666, olisi vain heille: suurin Illuminati: Lucifer: exterminators: kansojen, tehdä uusia Holocaust: Israelia vastaan​​: stä: muslimit : kuten ovat jo tehneet Holocaust: stä: natsit ensimmäisen kerran? jos, ette tappaa Israelin? Sitten Israel tappaa: teidät kaikki! mutta et voi koskaan: onnistua: miksi olen unius REI! En jätä pettureita, elää selkäni takana
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  के खिलाफ: मुखौटे: 2628342: Neturei कर्ता, रूढ़िवादी यहूदियों नकली: लेकिन सच रूढ़िवादी फरीसियों Illuminati: तल्मूड शैतानी के उपासक, और, उल्लू बाल के! के खिलाफ, टोरा यहूदी धर्म के खिलाफ, सभी बाइबिल भविष्यवाणी! कैसे बड़ा: है: इन लोगों के बैंक खातों, क्योंकि, वे नहीं है:
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  फिलिस्तीन के लिए लौटने में रुचि है? मैं यहूदी मसीहा lorenzojhwh हूँ! इस्राएल के राजा! इस्राएल के: मैं रखवालों हूँ. आमरण. क्योंकि: इन अपराधियों, वे बोलते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं, बैंकिंग प्रभुत्व: आईएमएफ: 666, सिर्फ उन्हें सबसे बड़ी Illuminati: लूसिफ़ेर द्वारा:
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  Exterminators: पीपुल्स, नई पूर्ण आहुति: इसराइल के खिलाफ: के माध्यम से मुसलमानों को के माध्यम से: नाजियों पहली बार के रूप में पहले से ही पूर्ण आहुति किया है? अगर, आप इसराइल को मारने के लिए असफल हो? आप के सभी: तो, इसराइल को मार डालेगा! लेकिन, आप कभी नहीं कर सकते हैं: सफल: क्यों मैं unius REI हूँ! मैं धोखेबाज नहीं छोड़ देते हैं, मेरी पीठ के पीछे रहते हैं
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  mot: 2628342: Neturei Karta, ortodokse jøder falske: men sant ortodoks fariseerne Illuminati: tilbedere av Talmud sataniske, og, ugle Baal: undercover! Mot, Torah Judaism, mot alle bibelske profetier! hvor stor: er: bankkontoene, av disse gutta, fordi de har ingen: interesse i retur til Palestina? Jeg er jødiske Messias lorenzojhwh! Israels konge! Jeg er Vokterne: Israels. til døden. FORDI: disse kriminelle, de snakker ikke, aldri, for Banking seigniorage: IMF: 666, for å være bare til dem: den største Illuminati: av Lucifer: exterminators: av Peoples, for å gjøre New Holocaust: mot Israel: gjennom: Muslimer : som allerede har gjort Holocaust: gjennom: nazistene første gang? hvis du unnlater å drepe Israel? da vil Israel dreper: alle sammen! men, kan du aldri: lykkes: hvorfor jeg er unius REI! Jeg forlater ikke forrædere, lever bak ryggen min
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  chống lại: 2628342: Neturei Karta, Chính thống giáo người Do Thái giả: nhưng chính thống Pharisêu đúng Illuminati: thờ phượng ma quỷ Talmud, và của cú Baal: bí mật! Chống lại, Torah Do Thái giáo, chống lại, tất cả các lời tiên tri trong Kinh Thánh! lớn như thế nào: là các tài khoản ngân hàng, những kẻ, Bởi vì, họ không có quan tâm đến việc trở về Palestine? Tôi Do Thái Messiah lorenzojhwh! Vua của Y-sơ-ra-ên!
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  Tôi là người giám hộ của Israel. cho đến chết. VÌ: bọn tội phạm này, họ KHÔNG NÓI, KHÔNG BAO GIỜ CỦA NGÂN HÀNG quyền của lảnh chúa: IMF: 666, chỉ để họ: Illuminati lớn nhất: Lucifer exterminators: của dân, để làm cho Holocaust New: chống lại Israel: thông qua: Hồi giáo : như đã thực hiện Holocaust: thông qua: Đức Quốc xã lần đầu tiên? nếu bạn không giết Y-sơ-ra-ên? sau đó, Israel sẽ giết: tất cả các bạn! , nhưng bạn có thể không bao giờ: thành công: lý do tại sao tôi là unius REI! Tôi không để kẻ phản bội, sống sau lưng tôi
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  tegen: 2628342: Neturei Karta, orthodoxe joden nep: maar waar orthodoxe Farizeeërs Illuminati: aanbidders van de Talmoed satanische, en, uil Baal: undercover! Tegen, Torah Jodendom, tegen, alle bijbelse profetieën! hoe groot: is: de bankrekeningen, van deze jongens, Want ze hebben geen: interesse in terugkeer naar Palestina? Ik ben Joodse Messias lorenzojhwh! Koning van Israël! Ik ben de Guardians: van Israël. tot de dood. WANT: deze criminelen, doen ze niet nooit spreken,, van het bankwezen seigniorage: IMF: 666, om net tot hen: de grootste Illuminati: door Lucifer: verdelgers: van de volkeren, naar New Holocaust te maken: tegen Israël: door middel van: Moslims : als al hebben gedaan Holocaust: door middel van: nazi's de eerste keer? Als u niet naar Israël te doden? dan zal Israël doden: jullie allemaal! maar, kun je nooit: slagen: waarom ik ben unius REI! Ik ga niet weg verraders, live achter mijn rug
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  против: 2628342: Нетурей Карта, ортодоксальных евреев поддельными: но истинно-православных фарисеев иллюминатов: поклонники Талмуда сатанинским, и, сова Ваал: под прикрытием! Против, Тора иудаизма, против, все библейские пророчества! насколько велик: это: банковские счета, из этих ребят, потому что они не имеют: заинтересованность в возвращении в Палестину?
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  Я еврейского Мессию lorenzojhwh! Царь Израилев! Я Стражи: Израиль. к смерти. ПОТОМУ ЧТО: эти преступники, они не говорят, НИКОГДА, БАНКОВСКИХ сеньораж: МВФ: 666, чтобы быть просто на них: самый большой иллюминатов: Люцифер: истребители: из народов, чтобы сделать новый Холокост: против Израиля: через: мусульмане : как уже сделали Холокост: путем: нацисты в первый раз? Если вы не в состоянии убить Израиля? Затем, Израиль будет убивать: все! Но, вы никогда не сможете: успешно: почему я unius REI! Я не оставит предателей, живут за моей спиной
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  20 ore fa
  I do not look at reality with emotional passion: as, is: of a fan of: a football team: that is, with a particular interested! I interpret the thoughts of God only, and for me, there is no partiality! I am a Zionist: for the kingdom of Palestine, and this is not: be: the accomplice with the Zionists for the IMF 666: or the Neturei Karta: that: are the other side of the coin: the 666 IMF! Every people is my wife, like Israel, I do not have any preference, bias, because: I represent justice: equidistant:of God. this means unius REI, combine all the elements, too: also, more the more: irreconcilable, because, I represent the unit: from which everything comes! In fact, I am the measure of reality and the reality of measurement: that is, the new fund monetary system international of: property of the people, and not proprietary: that murderess of Rothschild Neturei Karta
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  21 ore fa
  io non guardo alle realtà: con la passione emotiva: di chi è tifoso: di una squadra di calcio: cioè, con un intresse particolare! io interpreto i pensieri di Dio: soltanto, e per me, non esiste alcuna parzialità! io sono un sionista: per il regno di palestina, e questo non è: essere: il complice con i sionisti: per il FMI 666: o con i neturei karta: che: sono l'altro lato della medaglia: del 666 FMI! Ogni popolo è la mia sposa, come Israele, in me: non ci sono preferenze, parzialità: perché: io rappresento la giustizia: equidistante: di Dio.. questo significa Unius REI, unire tutti gli elementi, anche: i più inconcilianti: perché io rappresento l'unità: da cui ogni cosa deriva! infatti, proprio io sono la misura della realtà: e la realtà della misura: che è: il nuovo Fondo monerio internazionale: di proprietà dei popoli, e non di proprietà: di qull'assassino di  • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  12 ore fa
  [against: 2628342: Neturei Karta]: fake Orthodox Jews: United,all Against:1. Torah: 2. jewish people, 3. all biblical prophecies! how big the bank account of These Pharisees, front satanic Talmud, Because they have no interest in returning to Palestine? I am Jewish Messiah lorenzojhwh! King of Israel! and Mahdi lorenzoAllah: I stand with the Guardians of Israel. unto Death. BECAUSE THESE CRIMINAL: murderers, of all the prophecies of the Word of God: they DO NOT SPEAK, NEVER, OF BANKING seigniorage: of: IMF 666: NWO agenda: new Babylon tower: ie, masonic system, by all Illuminati Lucifer: exterminators of the peoples, to make Holocaust: against Israel: with Muslims: once again, as they did to make Holocaust: already from the Nazis. I do not leave traitors behind my back! eih, Rothschild, if you are not atto kill Israel, this time? Israel will kill you this time!
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  12 ore fa
  I do not look: at reality of Nations: with emotional passion: as, is: of a fan of: a football team: that is, with a Particular interested! I interpret the thoughts of God only, and for me, there is no partiality! I am a Zionist: for the kingdom of Palestine, and this is not: be: the accomplice with the Zionists for the IMF 666: or the Neturei Karta: that: are the other side: more bad: of the coin: of the 666 IMF(the true Pharisees, hypocrites cursed by Jesus)! Every people is my wife, like Israel(same), I do not have any preference, bias, Because: I Represent justice: equidistant: of God. this means unius REI, combine all the elements: also, the more: Irreconcilable, because, I Represent the unit: from which: everything comes! In fact, I am the measure of reality and the reality of measurement: that is, my, new fund international monetary system: of: property of the Peoples, and not proprietary: of murderess of Rothschild Neturei Karta • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  10 ore fa
  1_3. King of Saudi Arabia - ["They'll kill you, believing that pay homage to God": John 16] when it comes to God, Holy Allah? you would do well to take lessons from donkeys, for to die as "idolaters": so many holy children of God, ie, Christians, every day! Why is it with your money and your logistics that Al Quada can have missiles, etc. .. Why, you do think, that, God can create: a son, in a sexual way: it is a thought that: only: Donkeys may have! I pushed my metaphysical powers: that: even Adam had before: to be ontologically degraded his nature (along with everything: his corner of Earthly Paradise: why, then animals scavengers: they have become cannibals, while the snake venom has become lethal, ecc..) through: original sin (Metaphysics: is knowledge: intuitive wisdom, speculative with a clear conscience: in the intention),
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  10 ore fa
  2_3. King of Saudi Arabia - ["The hour is coming and it is this, that whoever kills you will think he is offering worship to God."], And also I am: as: all other men, but, it is my, this UNIUS: political Ministry: Universal: Unius of REI? is that which makes the difference: above all things! so, many years ago (with these intuitive faculties and speculative) I went: to explore: search about: the possibility: to find: a few: mass, shape, shell: in God Himself, in fact, I said to myself, I will not do: the error of the rebel angels: that: they did not want to worship the Messiah in human form as well, I had prepared: myself to worship any thing I could find, even if it were: the cocoon of a caterpillar: slimy and hairy? I would have kissed him: and worshiped course! but, honestly? God has no mass, shape, material or substance, because he is pure spirit here is how he created himself, in the form of the SON:
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  10 ore fa
  3_3. King of Saudi Arabia - he simply replied, his spirit, as in a mirror, and did not need: to generate: through sex .. idiot of an ass criminal madman: Salafi of: Al Qaeda: terrorists in the world! that is, that thou art: it is totally demolished your fucking science! but, nevertheless, I can not do revenge: against: none, and above all, I can not do against: thee, because thou hast done evil to the Kingdom of God, in good faith (until tobay) and for you, that Jesus said, "Many will kill you, thinking of doing: to me an act of worship." John 16.1. I have said these things because they do not have: fall away. 2. They will expel you: from the synagogues, and indeed, the hour in which: anyone: kills you will think: to worship God 3. And they will do this because: they have not known, neither the Father nor me. 4. But, I have said these things, because, when he comes: their time, remember: that: there have spoken.
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  11 ore fa
  1_3. King Saudi Arabia -- ["Vi uccideranno, credendo di rendere ossequio a Dio":Giovanni 16] quando si parla di Dio: Allah? tu faresti bene a prendere lezioni dagli asini: per fare morire: come "idolatri": così, tanti santi figli di Dio: ogni giorno! Perché è con i tuoi soldi e con la tua logistica che Al Quada può avere i missili, ecc.. Perché pensare: che: Dio possa generare: un figlio: in modo sessuale: è un pensiero: che: soltanto: gli Asini possono avere! Io ho spinto la mia metafisica: facoltà: che: anche: Adamo aveva prima: di essere degradato ontologicamente (insieme a tutto: il suo angolo: di Paradiso Terrestre: ecco perché, poi gli animali necrofagi: sono diventati cannibali, mentre, il veleno dei serpenti è diventato letale): attraverso: il peccato originale(Metafisica: è la conoscenza: sapienziale intuitiva, speculativa: di una coscienza pura: nelle intenzioni),
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  11 ore fa
  2_3. King Saudi Arabia - ["Viene l'ora ed è questa, in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio".] ed anche: io sono: come: tutti gli altri uomini: ma, è il mio ministero politico: universale: di Unius REI? è quello, che, fa la differenza: sopra tutte le cose! così, molti anni fa:(con queste facoltà intuitive e speculative) io sono andato: a sondare: ricercare, circa: la possibilità: di trovare: una qualche: massa, forma, involucro: in DIO stesso; infatti, io dicevo a me stesso: io non farò: l'errore: degli angeli ribelli: che: non hanno voluto adorare il Messia: nella forma umana: così, avevo preparato: me stesso: ad adorare qualsiasi cosa: io avessi trovato, fosse pure: il bozzolo di un bruco: viscido e peloso? io lo avrei baciato: e, adorato: certamente! ma, onestamente? Dio non ha massa, forma, o sostanza materiale: perché lui è purissimo spirito: ecco in che modo lui ha generato se stesso: nella forma del FIGLIO:
 • CreationReal 
  CreationReal ha pubblicato un commento 
  11 ore fa
  3_3. King Saudi Arabia - ha semplicemente replicato: il suo spirito, come in uno specchio, e non ha avuto bisogno: di sesso per generare.. idiota di un asino: criminale pazzo: salafita di Al Quaeda: che, è quello: che: tu sei: è totalmente, demolita la tua scienza del cazzo! ma, tuttavia, io non posso fare la vendetta: contro: nessuno, e soprattutto, non la posso fare: contro: di te: perché tu hai fatto del male: al Regno di Dio, in buona fede(fino ad oggi): e per te: che: Gesù ha detto: "molti vi uccideranno, credendo di fare: a me: un atto di culto". Giovanni 16,1. Vi ho detto queste cose perché non abbiate: a scandalizzarvi. 2. Vi scacceranno: dalle sinagoghe; anzi, verrà l'ora: in cui chiunque: vi ucciderà crederà: di rendere culto a Dio. 3. E faranno ciò, perché: non hanno conosciuto: né il Padre: né me. 4. Ma io vi ho detto: queste cose: perché, quando giungerà: la loro ora, ricordiate: che: ve ne ho parlato.

Nessun commento:

Posta un commento

@Rothschild, Obama, Bush, Kerry, you deserve the electric chair, what is the Kennedy the Executive Order 11110?

666, UN, Nazis den of murderers, sharia shit, antichrists --- March 26, 2009, resolution No. 62/154, "to continue to kill the martyrs cristini innocent!" - Rapists OF HUMAN RIGHTS, MURDERERS! Babylon the great prostitute, in which it was found, the blood of the martyrs of God! I swear in the name of Jesus, on the Throne of God YHWH, all this, I'll make you pay. @Nazioni Unite, UN, the lair of the antichrists, the assembly of the murderers of the Arab League, the Nazis of the violation of freedom of conscience and freedom of religion, all polygamists, pedophiles happy ... a pack of jackals to deny, violate, rape, fundamental human rights ... you are the beasts, the dregs of hell

Post più popolari

Archivio blog

king Unius REI

king Unius REI
jewish Messiah

my Rabbi

my Rabbi
Kaduri Yitzhak

my jhwh my jhwh Select 666 Country:

my jhwh my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

my jhwh my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

king Unius REI

king lorenzoJHWH
my jhwh my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

==================
Lion Judah☦️ lorenzoJHWH • https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/


President RIVLIN ] but what ambition? [ to realize the Kingdom of Israel and to end the Islamic genocide of the Christian martyrs? I am forced to expose myself personally!

President RIVLIN ] ma quale ambizione? [ per realizzare il Regno di Israele e per far terminare il genocidio islamico dei martiri cristiani? io sono costretto ad espormi personalmente!

DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF☦️burn satan ☦️shariah Allah ☦️owl lilit Marduch burn JaBullOn Baal SpA: burn in Jesus's name, alleluia!
my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh


2019 (43)
agosto (11)
ago 17 (8)
Spinto da poteri forti internazionali distruggereb...
not defending Muslims under Sharia regime this is ...
all are minor sharia jihad Erdogan 3-legged
“Si dimetta se ha un briciolo di coerenza”
Gusti particolari & twitter's response to requesti...
Islamic Wahhabi dissolution of the Saudi Islamic e...
ipocrisia criminale e sleale fraudolenta di tutta ...
patto di libero scambio "multimiliardario" con la ...
ago 16 (1)
ago 04 (1)
ago 03 (1)
luglio (32)
2018 (24)
2017 (4)
2016 (19)
2015 (91)
2014 (68)


xxx Биньямин 666 Нетаньяху 322 nwo
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...


filosofia 666 metafisica umanistica personalistica trascendente
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...


Mogherini 666 UE xxx futuro bimbi migranti
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...Sufren discriminación violencia atroz
youtube GENDER ] [ mentre stavo scrivEndo questo articolo, youtube mi ha cacciato, espulso! mi ha chiuso la porta in faccia! e, IO sono sta...


Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce
lorenzoJHWH is king Israel and Unius REI kingdom Universal brotherhood 322 Bush ] mi dispiace [ IL SISTEMA DEVE CADERE, PERCHé IO HO DECISO...


SAUDI PORNO ARABIA ERDOGAN SHARIA 666 XXX ONU
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...SAUD Salafita la 666 shariah Salamandra
eih lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN 1 secondo fa Salamandra Allah: a Mecca Kaaba! wahhabita SALMAN sudairio takfirio bestia SAUD ...


Mercante di Venezia
Benjamin Netanyahu] this is no funny [ per essere moderni, alla moda, progressisti, ed evoluti animali Darwin di successo, molti sono invit...


666 avoid Nuclear XXX War PUSSY
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...porno xxx autonomia cristiani 666 massonica politica
lezioni teologiche del regno politico terreno di Dio! ] [ NESSUNO è ESCLUSO, nessuna superiorità o inferiorità! le 12 Tribù: x [ moltiplica...
my jhwh Select 666 Country:


Avete preferito questo al Regno di Dio?Adesso preparatevi alle conseguenze!

La risposta dei Comuni alla disperazione

domande alle quali non aveva mai risposto nessuno: moneta, credito, usurocrazia e valore indotto.

Giacinto, dal Cuore di Dio prega per noi!

Giacinto è nella comunione dei Santi!
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:
my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

i am Unius REI in kingdom of Palestine


http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.it/
http://pensiero-e-azione.blogspot.it/
http://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/
http://satan-is-faggot.blogspot.it/
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.it/
http://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.it/
http://lorenzoallah.blogspot.it/
http://allgiacintoauriti.blogspot.it/
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.it/
http://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.it/
http://morte-prematura.blogspot.it/
http://hellxdespairxdestruction.blogspot.it/
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.it/
http://www.webalice.it/looooo/
http://web.tiscali.it/martiri/
http://metafisica.altervista.org
http://fedele.altervista.org


my jhwh Select 666 Country:
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:


https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion


Afghanistan
Algeria
Argentina
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Bhutan
Bolivia
Brunei
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
China
Colombia
Comoros
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Honduras
India
Indonesia
International
Iran
Iraq
Israel
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Mexico
Moldova
Morocco
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
North Korea
Oman
Pakistan
Palestinian Territories
Peru
Philippines
Qatar
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Somalia
South Korea
South Sudan
Sri Lanka
Sudan
Syria
Tajikistan
Tanzania
The Gambia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen


non è facile giudicare un Papa
lug 24 (1)
=========
===========


https://160000christianmartyrs.blogspot.com/
https://666gender123.blogspot.com/

https://666seignioragebanking.blogspot.com/
https://accolitato.blogspot.com/


https://allchristianmartyr.blogspot.com/https://allgiacintoauriti.blogspot.com/

https://auriti.blogspot.com/
https://blasphemy-shariah-genocide.blogspot.com/https://bombaroli-sharia-salafiti.blogspot.com/
https://cambiaregistro.blogspot.com/

https://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.com/
https://censoredrevolution.blogspot.comhttps://ciakillyoutubeximf.blogspot.com/
https://close-youtube-page.blogspot.com/
https://corpodicristo.blogspot.com/
https://copticmartyr.blogspot.com/
https://creationreal.blogspot.com

https://corano666talmud.blogspot.com/https://corano-666talmud.blogspot.com/
https://dirittoxlaxvita.blogspot.com/
https://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.com/https://dominusuniusrei.blogspot.com/
https://donbass-libero.blogspot.com/
https://eterna-legge-universale.blogspot.com/
https://evolutionxtalmud.blogspot.com/


https://fag322nato666gender.blogspot.com/
http://fedxdieximfxsynagoga666.blogspot.comhttps://fed-hitler-isis-sharia-nwo-satana.blogspot.com/


http://forzearmate.blogspot.comhttp://friendxkinguniusrei.blogspot.com


http://gendermammapapa.blogspot.comhttp://gezabeleelisabettaqueen.blogspot.com
http://gmos-ai.blogspot.comhttps://guerraimfnucleare.blogspot.com/


http://hellxdespairxdestruction.blogspot.com


http://humanumgenus.blogspot.com
http://ilcomandamento.blogspot.comhttp://illuminatidemoplutogiudaicomassone.blogspot.com Denied

==============
http://ilmegliodelbene.blogspot.com
it was a site of mine but google 666 lgbt youtube took it from me and gave it to evil people!

era un sito mio ma google 666 lgbt youtube lo hanno tolto a me e lo hanno dato a gente malvagia!

=====================

http://imf666killyouxtubexstopme.blogspot.com
http://immagini-parlanti.blogspot.com
http://inzivosi-lurdacchioni.blogspot.com
http://israeljhwh.blogspot.com


https://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/
https://jezebel666imf-nwo.blogspot.com/https://jhwh1osannauniusrei3.blogspot.com/


https://jhwhinri.blogspot.com/http://jhwhisrael.blogspot.comhttps://jhwh-lorenzo-uniusrei.blogspot.com/http://jhwhpantocrator.blogspot.com
http://jhwhxallahxbrama.blogspot.com
http://yerushalayim-jerusalem.blogspot.comhttp://yeshua-ha-mashiach-notzri.blogspot.com
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.com


==================


http://king-of-kings4justice.blogspot.com
http://king888kings.blogspot.comhttp://kingdominusuniusrei.blogspot.com
https://kingdomxuniusrei.blogspot.com
http://kingdomofjhwh.blogspot.com
http://kingxkingdom.blogspot.comhttp://legaisisaraba.blogspot.com
http://lorenzoallah.blogspot.comhttp://lorenzojhwh.blogspot.comhttp://lorenzo123579.blogspot.com
http://lucertole-sudditi.blogspot.comhttp://messiajesus.blogspot.com
http://monarchiabancaria.blogspot.com
http://morte-prematura.blogspot.com
http://nazioni.blogspot.comhttp://nessunouniusrei.blogspot.com
http://newworldorder-nuovo.blogspot.com
https://noah-ararat.blogspot.com/http://ordinemondiale.blogspot.com
http://pensiero-e-azione.blogspot.com
https://regno666unitonwo.blogspot.com/http://revenge-yitzhak-kaduri.blogspot.comhttp://rivoluzione-culturale.blogspot.com
http://satan-is-faggot.blogspot.comhttp://satanici.blogspot.comhttps://satanism-sharia-imperialism.blogspot.com
http://satanqueenfagot.blogspot.com
http://shalomgerusalemme.blogspot.com
http://shoahtolosavsimfnazi.blogspot.com
http://signoraggio-spa.blogspot.com
http://signoraggiomondiale.blogspot.com
https://simec-aurito.blogspot.com/
http://sonosatanici.blogspot.com
http://spadadoppiotaglio.blogspot.com

http://stellamarisdefinibusterrae.blogspot.com
http://stopyoutubegooglepornsatan.blogspot.com
http://tutelasovranit.blogspot.com
http://unius-lorenzojhwh-governatore.blogspot.comhttp://uniusrei-king.blogspot.comhttp://uniusrei-or-wwiii.blogspot.comhttp://uniusrei.blogspot.comhttp://uniusrei2.blogspot.comhttp://uniusrei3.blogspot.comhttp://uniusreiking.blogspot.comhttp://uniusreiorwarw666imf.blogspot.comhttp://uniusreixkingdom.blogspot.comhttp://universaldominusuniusrei.blogspot.com
universale-metafisico.blogspot.comhttp://wakeupusaxronpaul.blogspot.com======================


come è già stato fatto in passato: non può la Nazione sopravvivere se gli zombies di un lontano passato (farisei e islamici) hanno preso il controllo:


demoni del libro corano talmud: predatori & primatisti & razzisti shariah spa FMI BCE FED e loro massoni del demonio: congiura NWO? se, tutti loro non vengono espulsi tutti!

Lorenzojhwh UniusREI Beis Hamikdash Walk-through i am king of Israel

https://uniusrei.wordpress.com/2018/10/27/lorenzojhwh-uniusrei-beis-hamikdash-walk-through-i-am-king-of-israel/

LionJudah è #PDerattizzato


UniusREI kingdom
@LionjudahK
progetto politico per il Regno di Israele Atti 1,6


==========


fedele250660@gmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/comment

uniusrei@protonmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753


===============

bisogna passare al SIMEC, nega il DEBITO!

I saw, God bless, good work


Dear my President Rivlin

io non posso più avere un canale twitter

perché il NWO FED FMI BM OCI perseguita gli anti-Sistema Rothschild come me!Boko Haram Fulani?
la sharia della Lega Araba è il mandante!

#Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale. I sopravvissuti sono tutti in fuga. Altri attacchi a Bantagafo e Bambari

ACS-Italia‏ @acs_italia

Breaking news e aggiornamento dal #Centrafrica.


Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato.


Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale (non si sa se ferito o per sicurezza).

I sopravvissuti sono tutti in fuga. Non è attacco isolato. Altri attacchi a Bantagafo e Bambari!tradimento signoraggio bancario 322 massoneria 666poteri occulti: alto tradimento dei popoli: NWO

BEVI TU STESSO I TUOI VELENIDRINK YOUR POISONS MADE BY YOURSELF

grazie politici massoni

grazie finanza del signoraggio bancario


===============

2019 (5)
luglio (5)
lug 25 (1)


Caro papà mi manchi tanto


lug 05 (4)
2018 (36)
2017 (77)
2016 (30)
2015 (160)
2014 (28)Lion☦️Judah☦️UniusREI☦️kingdom

NAPOLITANO USUROCRAZIA italiana

2018 (14)
2019 (10)
luglio (10)
lug 07 (5)
lug 11 (4)
lug 25 (1)


esercitare un ruolo di dialogo

2019 ( 2 )
luglio ( 2 )
lug 11 ( 2 )


were killed while resisting arrest
Islamic OCI invasion, Hitler Rothschild Soros


2018 ( 17 )
2017 ( 7 )
2016 ( 40 )
2015 ( 32 )
2014 ( 346 )
2013 ( 259 )
2012 ( 116 )LionJudah ☦️UniusREI ☦️kingdom @LionjudahK

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion

SOVRANITà MONETARIA E DIGNITà UMANA

tra quello che può sapere un sacerdote di satana (amministratore NWO SPA FED ) e quello che può dire di sapere un sacerdote di satana (

2019 (20)
luglio (20)
lug 13 (2)
Perseguitate dall’Italia
Jews back to Judaism
lug 12 (18)
2018 (21)
2017 (4)
2016 (20)
2015 (192)
2014 (248)
2013 (28)
2012 (99)
Lion Judah ☦️ UniusREI ☦️ kingdom

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion


luglio (8)
lug 13 (8)

2018 (18)
2017 (3)
2016 (14)
2015 (99)
2014 (433)
2013 (150)
2012 (39)

2011 (39)


2019 (6)
luglio (6)
lug 25 (6)

2018 (23)
2017 (6)
2016 (75)
2015 (132)
2014 (442)
2013 (92)I am King of Israel lorenzoJHWH


2008 (18)
2009 (21)
2011 (8)
2012 (118)
2013 (376)
2014 (555)
2015 (228)
2016 (146)
2017 (16)
2018 (25)
2019 (10)
luglio (10)
lug 14 (7)
lug 15 (2)
lug 27 (1)
Come avete potuto preferire questo signoraggio - massoneria al Regno di Dio?

Ora preparatevi alle conseguenze!

===========
tutto per Lui o contro di Lui = A e W

non dovevi odiare Gesù, lui è l'amore creativo
============
the King Unius Rei

universal brotherhood

2019 (15)
luglio (15)
lug 15 (15)

2018 (18)
2017 (8)
2016 (71)
2015 (97)
2014 (439)
2013 (354)
2012 (201)

2011 (78)2019 (32)
luglio (3)
lug 27 (2)
Passeggeri pestati da immigrati
Lorenzojhwh UniusREI Beis Hamikdash Walk-through i...
lug 17 (1)
marzo (16)
febbraio (9)
gennaio (4)
2018 (28)
2016 (20)
2015 (48)
2014 (49)
2013 (154)
2012 (51)
2011 (83)
2009 (11)
2008 (91)

Avete preferito questo al Regno di Dio

Ora preparatevi a subirne le conseguenze

Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!""nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender sodoma lgbt


Apocalisse 13:16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte;

Apocalisse 13:17 e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.

Apocalisse 13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.


Hezbollah threatens to 'destroy' Israeli troops; Netanyahu 'not impressed'https://worldisraelnews.com/hezbollah-threatens-to-destroy-israeli-troops-netanyahu-not-impressed/#.XVke5FFkMUU.twitter


Lion Judah☦️ lorenzoJHWH

Hezbollah threatens to 'destroy' Israeli troops; Allah la cagna di Satana ☦️burn satana ☦️shariah ☦️Allah ☦️owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA: burn in Jesus's name, alleluia!
burn satana ☦️ shariah ☦️ Allah ☦️ owl ☦️ Marduch burn JaBullOn Baal SpA:

burn in Jesus's name, alleluia!
DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF

amen ☦️ alleluia ☦️ #uniusREI #Governor
drink your POISON, made by yourself, amen

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L.

Crux, Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce, N. D. S. M. D.

Non draco, sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. V

adre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V.

Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L.

Sunt Mala Quae Libas, Ciò che mi offri è cattivo I.V. B.

Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni.

DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF:

DA UN CIMITERO devono uscire, ed in un cimitero devono entrare: definitivamente!

In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno.

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!Lion Judah☦️ lorenzoJHWH

Dear my President Rivlin
I can't have a twitter channel anymore
because the Rothschild NWO FED FMI BM OCI persecutes the anti-System and the pro-Kingdom Israel
like me!
Lion Judah☦️ lorenzoJHWH •
dear President RIVLIN
I don't know if your Rabbis ever told you this story!
It is said that when God created the world, for men to prosper he decided to grant them two virtues.
And so he did.
1. The Swiss made them lawful and respectful of the laws.
2. The English persevering and scholars.
3. The Japanese workers and patients.
4. The cultured and refined French.
5. Cheerful and welcoming Spaniards.
When he arrived at the Italians he turned to the angel who took note and told him: "Italians will be intelligent, honest and communist!"
When he finished with the creation the angel said to him: "Lord, you have given all peoples two virtues, but to the Italians three, this will ensure that they will prevail over all others".
God said: "Damn it! It is true! But the divine virtues can no longer be taken away, that the Italians have three virtues! But each person cannot have more than two together".
So it was that:
A. The Italian who is communist and honest cannot be intelligent.
B. The Italian who is intelligent and communist cannot be honest.
C. The Italian who is intelligent and honest cannot be a communist.
https://worldisraelnews.com/watch-israels-president-to-reduce-timeframe-for-forming-government/

caro Presidente RIVLIN
non so se i tuoi Rabbini ti hanno mai raccontato questa storia!
Si racconta che quando Dio creò il mondo, affinché gli uomini prosperassero decise di concedere loro due virtù.
E così fece.
1. Gli svizzeri li fece ordinati e rispettosi delle leggi.
2. Gli inglesi perseveranti e studiosi.
3. I giapponesi lavoratori e pazienti.
4. I francesi colti e raffinati.
5. Gli spagnoli allegri e accoglienti.
Quando arrivò agli italiani si rivolse all’angelo che prendeva nota e gli disse: “Gli italiani saranno intelligenti, onesti e comunisti!”.
Quando terminò con la creazione l’angelo gli disse: “Signore, tu hai dato a tutti i popoli due virtù, ma agli italiani tre, questo farà si che prevarranno su tutti gli altri”.
Dio disse: "“Porca miseria! E’ vero! Ma le virtù divine non si possono più togliere, che gli italiani abbiano tre virtù! Però ogni persona non potrà averne più di due insieme”.
Fu così che:
A. L’italiano che è comunista e onesto, non può essere intelligente.
B. L’italiano che è intelligente e comunista, non può essere onesto.
C. L’italiano che è intelligente e onesto non può essere comunista.
pensieri su “Open Arms rifiuta porto spagnolo: “Dobbiamo sbarcare in Italia””

KING UniusREI
Agosto 18, 2019 alle 1:59 pm
Il tuo commento è in attesa di moderazione. Questa è un'anteprima, il tuo commento sarà visibile dopo esser stato approvato.

Lion Judah☦️ lorenzoJHWH •
worldisraelnews com/watch-israels-president-to-reduce-timeframe-for-forming-government/
dear my President RIVLIN ] RENZI (Democratic Party) a political nullity: politically destined to disappear
and the M5S which would have halved the electoral consensus
they were ready to make a “Government of purpose” that would last 4 years. to trample on with Mattarella’s complicity: once again trample the Italian people!
and why has the financial technocracy boycotted the democratic right?
because only the Left Riyadh OCI Bilderberg,
only they can make a slanderous world war against China and Russia possible!
https://worldisraelnews.com/watch-israels-president-to-reduce-timeframe-for-forming-government/
RENZI (Partito Democratico) una nullità politica: destinato politicamente a scomparire
e il M5S che avrebbe dimezzato i consensi elettorali
erano pronti a fare un “Governo di scopo” che sarebbe durato 4 anni. per calpestare con la complicità di Mattarella: ancora una volta calpestare il popolo italiano!
e perché la tecnocrazia finanziaria ha boicottato la destra democratica?
perché soltanto la Sinistra Riyad OCI Bilderberg,
soltanto loro può rendere possibile una calunniosa guerra mondiale contro la Cina e la Russia!

to my goats: Bush Rothschild Morgan Rochefeller Obama D'Alema Veltroni, Prodi Bersani, RENZI MERKEL MACRON, Clinton, Epstain, etc. I opened the comment cards for my current 106 site blogger blogspot: then, you send your satanists, freemasons, Islamic bitches and hinds of the CIA 666 UK Gender Darwin the apes developed, and all your corrupt perverts from the democratic party to make comments, otherwise everyone will think that world sharia internet Satellite TV Network Twitter youtube facebook Islam? it's also one only world scam, together to scam banking seigniorage system FED IMF NWO ECB: the esoteric agenda!alle mie capre: Bush Rothschild Morgan Rochefeller Obama D'Alema Veltroni, Prodi Bersani, RENZI MERKEL MACRON, Clinton, Epstain, ecc. Ho aperto le schede dei commenti per il mio attuale blogspot di 106 blog di siti: poi, invii i tuoi satanisti, massoni, puttane islamiche e posteriori della CIA 666 UK Genere Darwin le scimmie sviluppate e tutti i tuoi pervertiti corrotti dal partito democratico per commentare, altrimenti tutti penseranno che il mondo della sharia internet TV satellitare Rete Twitter Twitter YouTube Facebook Islam? è anche un'unica truffa mondiale, insieme alla truffa del sistema di signoraggio bancario FED IMF NWO ECB: l'agenda esoterica! ai miei caproni: Bush Rothschild Morgan Rochefeller Clinton ecc.. io ho aperto le schede dei commenti ai miei attuali 106 blogspot: allora, voi mandate i vostri satanisti, massoni, islamici cagne e cerve lgbt della CIA 666 UK Gender Darwin le scimmie sviluppate a fare dei commenti, altrimenti tutti penseranno che Islam mondiale? è anche una mondiale truffa!

https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/
lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN


Allah cagna di Satana ☦️ burn satana ☦️sharia ☦️Allah ☦️ owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA: burn in Jesus's name, alleluia! DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF amen ☦️ alleluia drink your POISON, made by yourself, amen ] C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux, Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce, N. D. S. M. D. Non draco, sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas, Ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. [ DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF: da un CIMITERO devono uscire, ed in un cimitero devono entrare: definitivamente! ] In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto Croce del Santo Padre Benedetto. Santo +. Amen! by ☦️ #uniusREI #Governor
lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN


non c'è mai stata una sharia della Jihad ISLAM che sia stata ISLAM fondamentalista più pericolosa ed estremista in 1400 anni: come oggi l'Islam è interpretato da Erdogan Riyadh e Iran: sono stati progettati dalla cabala di Rothschild: punire (giustamente) la razza umana: su cui insiste negare una patria unitaria per tutti gli ebrei! .. me? Condivido questo progetto di islamizzazione: e condivido la sua guerra mondiale: in realtà!

https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/ non è mai esistito nel 1400 anni un ISLAM più pericoloso ed estremistico fondamentalista: come oggi è l'islam interpretato da Erdogan Riyad e Iran: loro sono stati descritti dalla cabala di Rothschild:

per punire (giustamente) il genere umano: che si ostina a negare una Patria unitaria per tutti gli ebrei! .. io? io condivido questo progetto di islamizzazione: e condivido la sua guerra mondiale: in realtà! Potrebbe essere questo l'anno della poesia persiana? di Amir Taheri • 18 agosto 2019

L'Iran è uno dei pochi paesi al mondo in cui l'elenco delle celebrità in un determinato momento include un numero di poeti e in cui recital di poesie attirano folle che competono con quelle dei concerti di musica pop. Uno dei primi atti del regime di Khomeini fu il giovane poeta Saeed Soltanpour, rapito dalla cerimonia nuziale e giustiziato con l'accusa falsa di "militanza comunista".

Più tardi, il poeta Rahman Hatefi-Monfared, alias Heydar Mehregan, anch'egli noto giornalista, fu messo a morte sotto tortura in una delle prigioni di Khomeini. Celebrare il grande traguardo poetico di [Esmail] Khoi sarebbe un giusto tributo a ciò che tre generazioni di poeti persiani hanno raggiunto in quasi un secolo di eccezionale creatività. I giudici Nobel non dovrebbero perdere l'occasione di condividere la gioia che la moderna poesia persiana ha regalato agli amanti della poesia in tutto il mondo.Qualunque cosa tu possa pensare dell'Iran, è probabile che lo riconoscerai come una delle più antiche terre della poesia. Qualsiasi elenco dei migliori poeti di tutto il mondo probabilmente includerà almeno uno o due nomi persiani - diciamo Omar Khayyam o Molavi (Rumi). Nella foto: Omar Khayyam.

Qualunque cosa tu possa pensare dell'Iran, è probabile che lo riconoscerai come una delle più antiche terre della poesia. Qualsiasi elenco dei migliori poeti di tutto il mondo probabilmente includerà almeno uno o due nomi persiani - diciamo Omar Khayyam o Molavi (Rumi). Goethe credeva che la poesia avesse raggiunto l'apice della bellezza con Hafez di Shiraz. Conosco solo due paesi,

l'Iran e la Russia, dove la poesia trova ancora un pubblico di massa e i poeti potrebbero raggiungere lo status di celebrità. Chiedi a qualsiasi iraniano quali sono le persone che più ammirano e probabilmente ascolterai un elenco di poeti: da Ferdowsi e Saadi secoli fa a Iraj Mirza e Forugh Farrokhzad più recentemente. Per il medio iraniano, il poeta non è solo un creatore di bellezza ma anche il guardiano della coscienza della nazione. L'Iran è uno dei pochi paesi al mondo in cui l'elenco delle celebrità in un determinato momento include un numero di poeti e in cui recital di poesie attirano folle che competono con quelle dei concerti di musica pop. Continua a leggere l'articolo

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN


there has never been a ISLAM Jihad sharia that be more dangerous and extremist fundamentalist ISLAM in 1400 years: as today is Islam interpreted by Erdogan Riyadh and Iran: they were designed by Rothschild's kabbalah: to punish (rightly) the human race: which insists on denying a unitary homeland for all Jews! .. me? I share this project of Islamization: and I share his world war: actually!

https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/

non è mai esistito in 1400 anni un ISLAM più pericoloso ed estremistico fondamentalista: come oggi è l'islam interpretato da Erdogan Riyad e Iran: loro sono stati progettati dalla kabbalah di Rothschild: per punire (giustamente) il genere umano: che si ostina a negare una Patria unitaria per tutti gli ebrei! .. io? io condivido questo progetto di islamizzazione: e condivido la sua guerra mondiale: in realtà! Could this Be the Year of Persian Poetry? by Amir Taheri • August 18, 2019Iran is one of few countries in the world where the list of celebrities at any given time includes a number of poets and where poetry recitals draw crowds that compete with those of pop-music concerts. One of the first acts of Khomeini's regime was to have the young poet Saeed Soltanpour, abducted from his wedding ceremony, and executed on a spurious charge of "Communist militancy." Later, the poet Rahman Hatefi-Monfared, alias Heydar Mehregan, also a noted journalist, was put to death under torture in one of Khomeini's prisons. Celebrating [Esmail ] Khoi's great poetical achievement would be a fit tribute to what three generations of Persian poets have achieved during almost a century of exceptional creativity. Nobel judges should not miss the opportunity to share the joy that modern Persian poetry has given lovers of poetry all over the world.

Whatever you may think of Iran, you are likely to acknowledge it as one of the oldest homelands of poetry. Any list of top poets from all over the world is likely to include at least one or two Persian names -- say Omar Khayyam or Molavi (Rumi). Pictured: Omar Khayyam.

Whatever you may think of Iran, you are likely to acknowledge it as one of the oldest homelands of poetry. Any list of top poets from all over the world is likely to include at least one or two Persian names -- say Omar Khayyam or Molavi (Rumi). Goethe believed that poetry has reached its peak of beauty with Hafez of Shiraz. I know of only two countries, Iran and Russia, where poetry still finds a mass audience and poets could attain celebrity status.

Ask any Iranian who the persons they most admire are and you are likely to hear a list of poets -- from Ferdowsi and Saadi centuries ago to Iraj Mirza and Forugh Farrokhzad more recently.

For the average Iranian, the poet is not only a creator of beauty but also the guardian of the nation's conscience. Iran is one of few countries in the world where the list of celebrities at any given time includes a number of poets and where poetry recitals draw crowds that compete with those of pop-music concerts. Continue Reading Article
lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAn


I musulmani hanno bruciato più di 15.000 chiese negli ultimi 10 anni: e in ARAB LEAGUE non è possibile ripristinare le chiese: dall'Egitto Giordania e Siria! L'estinzione dei cristiani in Medio Oriente no, nessun anticristo Putin Trump Ursula Von Hitler interverrà contro l'ARAB LEAGUE no, nessun anticristo Ursula Von Hitler interverrà contro la LEGA ARABA mussulmani hanno bruciato più di 15000 Chiese negli ultimi 10 anni: e nella LEGA ARABA non è possibile procedere al restauro delle Chiese: fuori di Egitto Giordania e Siria! L'estinzione dei cristiani in Medio Oriente di Giulio Meotti • 18 agosto 2019 "Non credo in queste due parole [diritti umani],

non ci sono diritti umani. Ma nei paesi occidentali, ci sono diritti degli animali. In Australia si prendono cura delle rane .... Consideraci come rane, noi ' Lo accetterò: proteggici, così possiamo rimanere nella nostra terra ". - Metropolita Nicodemo, arcivescovo siriaco ortodosso di Mosul, Registro cattolico nazionale. "Quelle persone sono le stesse che sono venute qui molti anni fa.

E le abbiamo accettate. Siamo le persone originali in questa terra.

Le abbiamo accettate, abbiamo aperto loro le porte e ci spingono a essere minoranze nella nostra terra, poi i rifugiati nella nostra terra. E questo sarà con te se non ti sveglierai. " - Metropolitan Nicodemus. "Le minacce ai panda provocano più emozioni" delle minacce all'estinzione dei cristiani in Medio Oriente. - Amin Maalouf, autore franco-libanese, Le Temps. La maggior parte delle chiese cristiane a Mosul e nei dintorni, in Iraq, sono state profanate o distrutte dall'ISIS. Nella foto: il campanile pesantemente danneggiato della chiesa di San Giovanni (Mar Yohanna) nella città di Qaraqosh, vicino a Mosul, il 16 aprile 2017. Converti, paga o muori.

Cinque anni fa quella fu la "scelta" che lo Stato islamico (ISIS) diede ai cristiani di Mosul, allora la terza città più grande dell'Iraq: o abbracciare l'Islam, sottomettersi a una tassa religiosa o affrontare la spada. L'ISIS ha quindi contrassegnato le case cristiane con la lettera araba ن (N), la prima lettera della parola araba "Nasrani" ("Nazareno" o "cristiano"). I cristiani spesso non potevano prendere altro che gli abiti sulla schiena e fuggire da una città che aveva ospitato i cristiani per 1.700 anni.

Due anni fa, l'ISIS fu sconfitto a Mosul e il suo califfato fu schiacciato. Gli estremisti, tuttavia, erano riusciti a "purificare" i cristiani. Prima della nascita dell'ISIS, c'erano più di 15.000 cristiani lì.

Nel luglio 2019, l'organizzazione benefica cattolica, Aid to the Church in Need, ha rivelato che solo circa 40 cristiani sono tornati. Non molto tempo fa, Mosul aveva "celebrazioni natalizie senza cristiani".
lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Muslims have burned more than 15,000 churches in the last 10 years: and in the ARAB LEAGUE it is not possible to restore the churches: out of Egypt Jordan and Syria!

The Extinction of Christians in the Middle East no, no antichrist Putin Trump Ursula Von Hitler will intervene against the ARAB LEAGUE no, nessun anticristo Ursula Von Hitler interverrà contro la LEGA ARABA mussulmani hanno bruciato più di 15000 Chiese negli ultimi 10 anni: e nella LEGA ARABA non è possibile procedere al restauro delle Chiese: fuori di Egitto Giordania e Siria!

The Extinction of Christians in the Middle East by Giulio Meotti • August 18, 2019

"I don't believe in these two words [human rights], there are no human rights. But in Western countries, there are animal rights. In Australia they take care of frogs....

Look upon us as frogs, we'll accept that — just protect us so we can stay in our land." — Metropolitan Nicodemus, the Syriac Orthodox archbishop of Mosul, National Catholic Register. "Those people are the same ones who came here many years ago.

And we accepted them. We are the original people in this land. We accepted them, we opened the doors for them, and they push us to be minorities in our land, then refugees in our land.

And this will be with you if you don't wake up." — Metropolitan Nicodemus.

"Threats to pandas cause more emotion" than threats to the extinction of the Christians in the Middle East. — Amin Maalouf, French-Lebanese author, Le Temps. Most Christian churches in and around Mosul, Iraq were desecrated or destroyed by ISIS. Pictured: The heavily damaged bell tower of Saint John's Church (Mar Yohanna) in the town town of Qaraqosh, near Mosul, on April 16, 2017.

Convert, pay or die. Five years ago, that was the "choice" the Islamic State (ISIS) gave to Christians in Mosul, then Iraq's third-largest city: either embrace Islam, submit to a religious tax or face the sword. ISIS then marked Christian houses with the Arabic letter ن (N),

the first letter of the Arabic word "Nasrani" ("Nazarene," or "Christian") . Christians could often take no more than the clothes on their back and flee a city that had been home to Christians for 1,700 years.

Two years ago, ISIS was defeated in Mosul and its Caliphate crushed. The extremists, however, had succeeded in "cleansing" the Christians. Before the rise of ISIS, there were more than 15,000 Christians there. In July 2019, the Catholic charity, Aid to the Church in Need, disclosed that only about 40 Christians have come back. Not long ago, Mosul had "Christmas celebrations without Christians".lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
antichrist Ursula Von Hitler] Macron France not only wants to return the "Mona Lisa",

but, it has begun to move the borders, you want to annex a piece of "mare nustrum" with the signature of those traitors of the Democratic Party and Gentiloni! so what if we did an EU to hurt us?

you sat on a pig: Rothschild-Prodi-Soros-Grillo: that you can't even imagine it!https://voxnews.info/2019/08/18/salvini-o-si-governa-o-si-vota-diretta-video/#comment-25512 antichrist Ursula Von Hitler ] la Francia di Macron non solo vuole restituire la "Gioconda", ma, si è messo a spostare i confini, si vuole annettere un pezzo di "mare nustrum" con la firma di quei traditori del partito democratico e Gentiloni!

allora se abbiamo fatto una UE per danneggiarci tra di noi? tu ti sei seduta sopra un maiale: Rothschild-Prodi-Soros-Grillo: che non te lo puoi neanche immaginare!

https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/


lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
the ARAB LEAGUE UN OCI Russia USA EU: the antichrist Ursula Von Hitler? are the supporters: of the sharia jihad monsters of 1400 years ago, they are the first responsible for having prevented the normal and peaceful conviction among the peoples! they have made human rights impossible!

and then, all those who criticize Israel? they should not complain if they are filled with prostitutes: Nigerian mafia, Satanist cannibals, lgbt, etc ... and they are also filled with Islamic terrorism, in fact, when the Imams teach: that, the Koran is an Increate Word: then they cannot say to Muslims:

"on the good you do: because Islam is a religion of peace!" in fact Imam Erdogan himself says it: but then, he has no success: and every night he thinks about how to realize again the Ottoman Empire!

he said to me: "Sicily belongs to Turkey"

https://worldisraelnews.com/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/LEGA ARABA ONU OCI Russia USA UE: l'anticristo Ursula Von Hitler? sono i supporter: dei mostri jihad sharia di 1400 anni fa, loro sono i primi responsabili di aver impedito la normale e pacifica convicenza tra i popoli! loro hanno reso impossibile i diritti umani! e poi, tutti quelli che criticano Israele? non si dovrebbero lamentare se si riempiono di prostitute: mafia nigeriana, cannibali satanisti, lgbt, ecc.. e si riempiono anche di terrorismo islamico, infatti, quando gli Imam insegnano: che, il corano è una Parola Increata: poi non possono dire ai mussulmani:

"su fate i buoni: perché Islam è una religione di pace!" infatti Imam Erdogan si lui lo dice: ma poi, non ha successo: e pensa tutte le notti a come realizzare nuovamente tutt'impero ottomano!

proprio lui disse a me: "la Sicilia appartiene alla Turchia"


lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
KING UniusREI Agosto 19, 2019 alle 6:33 am Islamic Jihad says Israel’s latest terrorist intercept means war

worldisraelnews com/islamic-jihad-says-israels-latest-terrorist-intercept-means-war

for the human rights of Erdogan the sharia NAZI Empire Ottoman genocide? NATO CHINA RUSSIA UN EU? they have nothing to say about jihad!

in fact they all know that the Koran is an INCREATED Word that cannot be interpreted! Thus, we too should refer, to defend ourselves, to this legal and legitimate and portentous word of Allah-Manitù! also because the Palestinians feel besieged (too poor people)

and they can’t wait for their siege to be removed to go and slaughter all the Israelis: or to go and quickly find the “God Manitù, in the green prairies”


Bin SALMAN will have to answer to me personally, about his corrupt religion Bin SALMAN dovrà rispondere a me personalmente, circa la sua corrotta religione per i diritti umani di Erdogan l’ottomano NATO CINA RUSSIA ONU UE? loro non hanno niente da dire circa la jihad!

infatti sanno tutti che il Corano è una Parola INCREATA che non può essere interpretata!

Così, anche noi dovremmo fare riferimento, per difenderci, a questa legale e legittima e portentosa parola di Allah-Manitù! anche perché i Palestinesi si sentono assediati (poverini) e non vedono l’ora che il loro assedio sia rimosso per andare a sgozzare tutti gli israeliani: oppure per andare a trovare velocemente il

“Dio Manitù, nelle verdi praterie”

https://voxnews.info/2019/08/18/salvini-o-si-governa-o-si-vota-diretta-video/#comment-25511

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Yes! all paranoids: religious jihad sharia maniacs: crazy serial murderers, slave trades dhimmis dalit goyims, contemptible dictators? they are almost all protected by #Putin and they develop ballistic missiles ... because like #Erdogan they know they are the scum of the scum: and they must arm themselves well! in effect, Putin the bolscevick Comunist crazy:

he tells everyone that his weapons are better, but then, he himself does not believe it to himself:

to this his statement fake affirmation: and of couse he wants to be defended by all bad contemptible ones, all togheter!!

Putin is just a cowardly scared rabbit Bolshevik

of Shit Putin is just a cowardly scared rabbit

Putin is just a cowardly scared rabbit bolscevico di Merda Putin è soltanto un codardo coniglio impaurito si!

tutti i paranoici: maniaci religiosi: assassini seriali pazzi, dittatori spregevoli? sono quasi tutti protetti da Putin e loro sviluppano missili balistici... perché come Erdogan sanno di essere la feccia della feccia: e si devono armare bene! in effetti, Putin dice a tutti che le sue armi sono migliori, ma poi, lui stesso non ci crede: a questa sua affermazione: e vuole farsi difendere dagli spregevoli!!

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN 12 ore fa
Israel’s interior minister: Tlaib hates Israel more than she loves her grandmother

http://disq.us/t/3hksruc

all those who are caught up in an ideology (evolutionism) or dogmatic religion? they could never be intellectually honest! therefore it is not possible to find honesty in a: sodomite, communist Freemason or an Islamic one today!

tutti coloro che sono presi da una ideologia (evoluzionismo) o religione dogmatica? loro non potrebbero mai essere onesti intellettualmente! quindi non è possibile trovare onestà in un: sodomita, massone comunista o in un islamico oggi!

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Lion Judah☦️ lorenzoJHWH • https://worldisraelnews.com/israels-interior-minister-tlaib-hates-israel-more-than-she-loves-her-grandmother/

Bin SALMAN] no true minister of God: he could use telepathy: because the supernatural everything: it is always IDOLATRIA! BUT this is really surprising: even a man in mortal sin: and full of demons like you, who spiritually would be impeded (if anyone man, and whatever woman, and whatever other, he reflects on my words? Then, of course he will understand all the rest of my underlying speech; made by me!) this is what you must understand:

1. I cannot take too much advantage of the patience and courage of these Israelis who are hosting me with so much risk of their safety!

2. nothing about: hypocritical, false, untruthful; selfish, unfair, factious, interested, partial exists in Unius REI, because in the purity of its ideals? he is purer than a diamond! at CONTRARY?

sure, I would certainly not have been able to pass through all the voodoo priests of CIA UK NWO NATO Dracula Sodoma Satan all voodoo supernatural superhumans that you fear so much: so much!


Bin SALMAN ] nessun vero ministro di Dio: potrebbe usare la telepatia:

perché il soprannaturale tutto: è sempre IDOLATRIA! MA questo è veramente sorprendente: anche un uomo in peccato mortale: e pieno di demoni come te, che spiritualmente lui ne sarebbe impedito ( se chiunque e comunque e qualunque riflette sulle mie parole?

poi, certo lui comprenderà tutto il resto del discorso sottinteso; da me!) tu è questo che tu devi capire:

1. io non posso troppo approfittare della pazienza e del coraggio di questi israeliani che mi ospitano con tanto rischio della loro incolumità!

2. nulla di: ipocrita, falso, menzognero; egoistico, ingiusto, fazioso, interessato, parziale esiste in Unius REI, perché nella purezza dei suoi ideali? lui è più puro di un diamante!

CONTRARIAMENTE? certo, io non avrei certo potuto attraversare indenne tutti i sacerdoti voodoo di satana della CIA i superuomini soprannaturali che tu tanto temi: così tanto!

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
RIVLIN President ] [ you have no debt of gratitude with Rothschild! you see what he did to you with his NWO! https://worldisraelnews.com/netanyahu-under-fire-from-politicians-as-terror-attacks-rise/ non hai debiti di gratitudine con Rothschild! tu vedi cosa vi ha fatto con il suo NWO!

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Netanyahu under fire from politicians as terror attacks rise

https://worldisraelnews.com/netanyahu-under-fire-from-politicians-as-terror-attacks-rise/#.XVl3PaPQC7o.twitter

there are no magic formulas against Palestinian terrorists of the international jihad Erdogan: as a definitive and effective solution there is only their JHWH the King why: I am not a Jew and I can hit hard!

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN


Lion Judah☦️ lorenzoJHWH •

https://worldisraelnews.com/netanyahu-under-fire-from-politicians-as-terror-attacks-rise/

Bin SALMAN ] everyone knows I care about you! .. and in this my affection for you: no, there is no human logic: but this is only a divine logic! and no one could tell me that: I have use a delicate progression that lasted 13 years: to avoid any form of violence against your interests!

lo sanno tutti che io ci tengo a te!

.. e in questo affetto mio per te: no, non c'é una logica umana: ma questa è una logica soltanto divina! e nessuno potrebbe dirmi che: io non ho usato una delicata progressione che è durata 13 anni: per evitare qualsiasi forma di violenza contro i tuoi interessi!

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion universale-metafisico blogspot